ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2016 è ΤΡΙΤΗ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 ώρα 14:00μμ

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό του Συνδέσμου Κριτών Αθλητικής Ιππασίας (Σ.Κ.Α.Ι.), το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του, που ελήφθη στην συνεδρίαση της 17ης Σεπτεμβρίου 2016 καλεί τα μέλη του Σωματείου σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα λάβει χώρα στα γραφεία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας στο Ολυμπιακό Κέντρο Ιππασίας Μαρκόπουλο Μεσογαίας, Αττικής την Δευτέρα 17 Οκτωβρίου2016 και ώρα 14:00μμ με θέματα:

  1. Έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου
  2. Υποβολή οικονομικού Απολογισμού και Ισολογισμού χρήσεως 1.1.2015 – 31.12.2015 προς έγκριση και έκθεση των Ελεγκτών.
  3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη.
  4. Υποβολή του Προϋπολογισμού 2016 προς έγκριση.

Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίσταται ή εκπροσωπείται το ήμισυ πλέον ενός των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών. Έκαστον Μέλος δύναται να εκπροσωπεί ένα επί πλέον Μέλος.

Σε περίπτωση, που δεν υπάρξει η κατ' άρθρον 9§στ του Καταστατικού απαρτία η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την Τρίτη 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 στον ίδιο χώρο την ίδια ώρα με τα ίδια θέματα οπότε συνεδριάζει όσα και αν είναι τα παρόντα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη.